Διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με το Τμήμα Φορολογίας σε περιπτώσεις πώλησης ακινήτου δυνάμει του μέρους Via του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9|1965

Με βάση το Μέρος VIA του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ. 9/1965, ενδέχεται αφού ακολουθηθούν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες ως αυτές προβλέπονται στον προαναφερόμενο Νόμο, η όλη διαδικασία να καταλήξει σε επιτυχημένη πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου σε πλειστηριασμό ή να προβεί ο ίδιος ο Ενυπόθηκος Δανειστής σε αγορά του ενυπόθηκου ακινήτου, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44ΙΑ του εν λόγω Νόμου.

Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι εκεί τερματίζεται και η διαδικασία πώλησης και μεταβίβασης του ενυπόθηκου ακινήτου. Ο Ενυπόθηκος Δανειστής, πρέπει να προχωρήσει και με τις λοιπές ενέργειες τόσο στο Τμήμα Φορολογίας όσο και στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο, για να καταλήξει στην μεταβίβαση του ενυπόθηκου ακινήτου στον τελικό αγοραστή, με βάση και το άρθρο 44ΙΒ του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ. 9/1965. Αναφορικά με τις διαδικασίες οι οποίες συνδέονται με το Τμήμα φορολογίας, αναφέρονται τα πιο κάτω:

Μετά την επιτυχημένη έκβαση του πλειστηριασμού ή την αγορά του ενυπόθηκου ακινήτου από τον Ενυπόθηκο Δανειστή, ο Ενυπόθηκος Δανειστής υποχρεούται να αποστείλει επιστολή («Επιστολή Ειδοποίησης») προς τον προϊστάμενο του αρμοδίου επαρχιακού γραφείου του Εφόρου Φορολογίας, μέσω της οποίας επιβάλλεται να ενημερώνει καταρχήν το Τμήμα Φορολογίας για την πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου. Επιπρόσθετα μέσω της Επιστολής Ειδοποίησης, πρέπει να ζητά ακριβή πληροφόρηση για το σύνολο των φόρων που προκύπτουν μέχρι και την ημερομηνία πώλησης του συγκεκριμένου ενυπόθηκου ακινήτου (Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών και/ή Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και/ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας).

Ο Ενυπόθηκος Δανειστής πέραν από την προαναφερόμενη Επιστολή Ειδοποίησης πρέπει να αποστέλλει στο Τμήμα Φορολογίας επιπρόσθετα, ερωτηματολόγιο για παράδοση τεμαχίου Μ.Α.Ο.Γ ( Μη Ανεπτυγμένης Οικοδομήσιμης Γης), το Δελτίο Α’, ως αυτό συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο παράρτημα (κανονισμός 4) των σχετικών Κανονισμών του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμοι του 1965 εώς 2014 και σε περίπτωση κατά την οποία εντός του ενυπόθηκου ακινήτου υπάρχει κτήριο, αποστέλλεται και η εκτίμηση αυτού στην οποία εμφαίνεται η περιγραφή του ακινήτου καθώς και το Δελτίο Β’, ως αυτό συμπεριλαμβάνεται στο τρίτο παράρτημα των σχετικών Κανονισμών των Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμων του 1965 εώς 2014.

Μετά και την πληροφόρηση και την επακόλουθη λήψη γνώσης για την ύπαρξη και/ή επιβολή τυχόν φορολογιών και/ή καταβλητέων ποσών, την οποία λαμβάνει ο Ενυπόθηκος Δανειστής από το Τμήμα Φορολογίας, εν συνεχεία και της προαναφερόμενης Επιστολής Ειδοποίησης, ο Ενυπόθηκος Δανειστής από το προϊόν της πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου, πρέπει να καταβάλει τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ο οποίος τυχόν εκκρεμεί, περιλαμβανομένου και του φόρου για το τρέχον έτος της πώλησης και τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ο οποίος τυχόν προκύπτει από την πώληση. Σε περίπτωση που εντός του πωληθέντος ακινήτου υπάρχουν καινούργια ή υπό ανέγερση κτήρια, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), ο οποίος τυχόν προκύψει από την πώληση, καταβάλλεται από τον Αγοραστή του Ενυπόθηκου Ακινήτου, ο οποίος λαμβάνει γνώση για την υποχρέωση του αυτή, από τον Ενυπόθηκο Δανειστή.

Με την καταβολή όλων των προαναφερομένων φόρων (όπου αυτοί υφίστανται) και με σκοπό την μεταβίβαση και μετεγγραφή του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή, υπογράφεται και σφραγίζεται από το Τμήμα Φορολογίας το απαραίτητο για την μεταβίβαση έντυπο Ν313. Το εν λόγω έντυπο καθώς και σειρά άλλων απαραίτητων εντύπων για την μεταβίβαση του ακινήτου προσκομίζονται στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο με σκοπό την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ενυπόθηκου ακινήτου και την έκδοση του νέου τίτλου ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του Αγοραστή. Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εκδίδεται νέος τίτλος ιδιοκτησίας επ’ ονόματι του αγοραστή, ο οποίος και ταχυδρομείται από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο προς τον αγοραστή.

 

 

 

 

 

Send a direct message

This form collects your personal details and contact info so that we can provide the services you have requested from us. Read our Privacy Policy to understand how we protect and manage your submitted data.